Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy poszukuje kandydatów na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rypinie

Główne obowiązki: 

 • Kierowanie pracą Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego z uwzględnieniem ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane.  
 • Wykonywanie zadań oraz czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do podległych pracowników zatrudnionych w inspektoracie
 
Wykształcenie: 
 • Wyższe techniczne  
Wymagania niezbędne: 
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń, 5 lat stażu pracy,   
 • prawo jazdy kat. B.   
 • znajomość  Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawo budowlane (wraz z przepisami wykonawczymi), ustawy o służbie cywilnej, prawa pracy i ustawy o finansach publicznych, 
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 
Wymagania dodatkowe: 
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego, 
 • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych,
 
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przekazanie zgłoszenia do tut. WINB w terminie do 31.08.2023 (decyduje data wpływu do urzędu) na adres:
 
Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 16, V piętro, pok. 502,
85-082 Bydgoszcz (osobiście bądź listownie),
 
zawierającego następujące oświadczenia i kopie dokumentów: 
 • listu motywacyjnego i CV, 
 • kopie dokumentów potwierdzające zdobyte wykształcenie oraz posiadane uprawnienia budowlane, 
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu pozostawienia aplikacji w zasobach kadrowych WINB w związku z udziałem w przyszłych naborach na stanowiska PINB,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na w/w stanowisku. 
 
Jednocześnie informujemy, że przekazane zgłoszenie z ww. dokumentami może być wykorzystane w przyszłości dla celów rekrutacji w przypadku wolnego stanowiska Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w danym powiecie i nie stanowi gwarancji zatrudnienia. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi we wstępnej selekcji kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 16 (dalej: WINB w Bydgoszczy).
 2. W WINB w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.winb@bydgoszcz.uw.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w zw. z art. 221 Kodeksu pracy, ustawa o służbie cywilnej, art. 86, ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
 5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 4 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.
 6. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 4 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji (m. in. wizerunku, numeru Pesel, informacji o niepełnosprawności, adres e-mail).
 7. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty powołania osoby wyłonionej w drodze naboru.
 10. W przypadku wyrażenia zgody na pozostawienie aplikacji w zasobach kadrowych WINB w Bydgoszczy, dane osobowe będą przetwarzane w określonym wyżej celu nie dłużej jednak niż przez rok od daty złożenia aplikacji.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania.
 12. W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia danych.
 13. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez WINB w Bydgoszczy Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-07-13 11:14przez:
Opublikowano:2023-07-13 11:14przez: Rafał Lempke
Zmodyfikowano:2023-07-13 11:14przez: Rafał Lempke
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
Odwiedziny:1032

Rejestr zmian

 • [2023-07-13 11:14:03]Rafał Lempkeumieszczenie na stronie głównej
 • [2023-07-13 11:13:12]Rafał Lempkeumieszczenie ogłoszenia o pracę